Serbian
image image image image
Kissir The dam was constructed on river Kissir at north-east part of Algeria, near the city of JIJEL, about 1 km from the Mediteranean coast. Purpose of the dam is water supply to city of Jijel and irrigation of coastal region. 
Prvonek  
Storage reservoir „Prvonek“ will provide drinking water to Vranjska Banja,Vranje, Bujanovac, Preševo.
Dam Sarrath The dam was constructed on river SARRATH in west part of Tunisia, near the town of EL KEF and it will be used for water supply and irrigation of region of Boughanem and Mahjouba. 
Tunel - Interceptor Sewer INTERCEPTOR, Usce-Veliko Selo, is designed as solution for collection and transfer of waste water and part of rain water from central sewerage system of Belgrade, including Novi Beograd and Zemun. Waste water will be collected and transferred downstream from the city to river Danube.  
News Završetak izmeštanja reke Kolubare – II Faza

Search

News

Who is online

We have 38 guests online

Završetak izmeštanja reke Kolubare – II Faza

 

a) Reka Kolubara

Reka Kolubara je izmeštena od transportnog-tehloškog mosta do ušća Vraničine u dužini od 2600 m od čega 1950 m preko unutrašnjeg odlagališta. Karakterističan poprečni profil na odlagalištu je : širina minor korita je 247 m, dubina minor korita 8-9 m, nagib kosina obale 1:4, širina krune nasipa je 8 m, nagib kosine 1:3 i visine 3,4-4,5 m, osno rastojanje nasipa je 200 m. Uzdužni pad korita je 0,3 %, a postojeći pad od 0,75% sa visinskom razlikom od 2,4 m poništena je izradom brzotoka sa bučnicom korisne visine od 1,6 m. Brzotok je nagiba 1:5, a bučnica dužine 30m, grade se od kamena zidanog u cementnom malteru na podlozi od svežeg betona. Na početku i na kraju brzotoka su armirano betonski pragovi kao i na kraju bučnice.

Obzirom da korito reke prolazi kroz heterogen i nekonsolidovan teren, unutrašnje odlagalište, korito je zaptiveno EPDM geomembranom debljine 1,5 mm koja je zaštićena dvostrukim geotekstilom. Ukuono je ugrađeno 155 000 m² geomembrane. Geomembrana je postavljena u dnu korita i kosini do 3,5 m visine merno vertikalno od dna korita. Proizvođač geomembrane je „Firestone“ iz SAD-a, isporuku i postavljanje iste uradio je „Optikus“ iz Beograda.

Osiguranje korita od erozije obezbeđeno je izradom obaloutvrde, uzdužnih i poprečnih pragova od lomljenog kamena. Rastojanje poprečnih pragova je 50 m.
Izvođač je tokom izgradnje korita ugradio: 265 000 m³ gline, 138 000 m³ balasta, 70 000 m³, 51 000 m³ kamena, 1.429 m³ betona i 16 t armature.

b) Reka Peštan

Reka Peštan izmeštena je van zone radova p.k. (polje G) i južno od izvorišta Peštan da ne ugrozi objekte vodosnadbevanja lazarevca.
Ukupna dužina izmeštanja reke je 1 814 m kroz aluvijalnu ravan reke Kolubare i Peštan. Pad dna korita je 1% i manji je od postojećeg (1,5%). Denivelacija od mesta skretanja 4reke do mesta ušća je 5,3 m. Širina korita u dnu je 8 m, dubina 3,5-8 m, nagib kosina obala je 1:2, širina krune nasipa je 4 m, nagib bočnih kosina 1:2, visine 2-3 m i osno rastojanje 45 m. Denivelacija je regulisana izgradnjom brzotoka sa bučnicom korisne visine 3,3 m i pada 1:5.

Osiguranje korita od erozije urađeno je izgradnjom obaloutvrda od lomljenog kamena. Dno korita od bučnice do ušća obloženo je kamenom i izgrađene su obaloutvrde, a na samom ušću kompletna konstrukcija je zalivena betonom.

Tokom izgradnje korita reke Izvođač je iskopao 168 000 m³ materijala, u nasipe je ugradio 116 000 m³ gline, ugradio je 9 400 m³ kamena, 1350 m³ betona i 14 t armature.

c) Cevovod

Potisni cevovod od crpne stanice do šahta pored industrijske pruge Vreoci-Tent ima dužinu od 2 820 m, prečnika je ø 400 m i od poliestera je.

d) Pristupni put

Put oko „polja G“ povezuje Kolubaru Preradu sa crpnom stanicom i naselja Vreoci i Skobalj jer će postojeći put biti uništen rudarskim radovima. Dužina puta je 3 065 m, širine kolovoza od 6 m, a planuma 8,5 m. Debljina kolovozne konstrukcije je 60 m, a čine je šljunak d=30 cm, kameni agregat 0-31 mm d=20 cm, bituminizirani noseći sloj d=6 cm i habajući asfalt, beton d=4 cm.