Brana Arilje – Profil Svračkovo

Brana „Arilje-profil Svračkovo“ se nalazi na reci Rzav na oko 8 km uzvodno od grada Arilja. Ugovor za izgradnju brane potpisan je u decembru 2011. godine, a radovi su započeli u aprilu 2012.godine.

Početna faza radova na izgradnji brane se odnosi na iskop materijala u zoni šahtnog preliva. Iskop materijala se vrši miniranjem, obzirom da se radi o čvrstoj steni, krečnjaku. Nakon dopreme mehanizacije i formiranja gradilišta pristupilo se izgradnji pristupnog puta mestau radova sa već postojećeg puta koji vodi na, buduću, krunu brane na koti 423,60 mnm.

Početak iskopa je bio na koti 488,60 mnm. Projektom je predviđeno da se iskop izvodi u etažamo od po 5m sa nagibom kosina iskopa. 5:1. Do 20.09.2012. godine sa iskopom se stiglo do kote 443,60 mnm. Zaključno sa 20.09.2012. godine ukupno je iskopano oko 51.000 m3 materijala koji se u zavisnosti od kvaliteta deponuje na dve deponije nizvodno od pregradnog mesta brane. Kvalitetniji materijal se deponuje na deponiju koja se nalazi na oko 800m nizvodno od pregradnog mesta brane i kasnije će se koristiti za nasip tela brane.

Materijal lošijeg kvaliteta ( koji se ne može koristiti za nasipanje tela brane ) se deponuje na prostoru budućeg gradilišnog naselja i dela privrednog gradilišta koja se nalazi na oko 1300m nizvodno od pregradnog mesta. Ovaj materijal se na deponiji razastire u slojevima od 50cm i kompaktira kako bi se na njemu u sledećoj fazi moglo izvoditi formiranje gradilišnog naselja i dela privrednog gradilišta.

Pored iskopa, projektom je predviđeno i da se vrši osiguranje ( zaštita ) kosina iskopa ankerima, armaturnom mrežom i prskanim ( torkret ) betonom. Radovi na poziciji zaštite ( osiguranja ) kosine su započeli sredinom avgusta 2012.godine, postavljanjem ankera i armaturne mreže od kote 488,60 mnm do kote 468,60mnm i trenutno se odvijaju radovi na ugradnji prskanog ( torkret ) betona. Do 20.09.2012. godine ugrađeno je oko 100m2 prskanog ( torkret ) betona, 1000m2 armaturne mreže i 200 kom ankera.

Dinamičkim planom radova za 2012.godinu predviđeno je da se iskop, zajedno sa osiguranjem kosina, izvede do kote 423,60 mnm. Planirano je da radovi u ovoj godini traju do 01.decembra. Ukoliko atmosferske prilike dozvole radovi bi se, i posle, 01.decembra nastavili na poziciji iskopa do kote 411,00 mnm.Završetkom iskopa do kote 411,00 mnm bi se stvorili uslovi za formiranjem dela privrednog gradilišta na kome je predviđeno da se nalaze Fabrika betona, gradilišna laboratorija, kao i armiračko-tesarski pogon.


Brana Arilje – Profil Svračkovo 2014/2015

 


Brana Arilje – Profil Svračkovo 2020